SunFlare Co., Ltd.

Global Interface & Solutions

Na nsima ya komonisa mosala ya makasi lokola biro ya kobongola makambo bambula ebele, Sunflare kokisa ndai ya moninga ya mayele ya kotyela motema mpo na bakiliya na ye.
Topesaka baservisi ya koyebana oyo ezwamaka mpo na koyanola ba mposa ya dokimatatsyo(mikanda) ya bakompanyi esalaka na ba domaine nyonso ya mombongo.
Tokoki kopesa ba kiliya na biso na eyano ya optimal na koyeba mpe koyanola mikakatano euti na dokimatatsyo(mikanda) nokinoki mpe malamu mpenza.

Sertifié (Certifié) na ISO 27001 mpe ISO 9001

Bakiliya na biso baza na ba mposa ya dokimatastyo ya ndenge na ndenge. Mpo ete tozala na motindo ya kimya ya makasi na koyaba mpe kokaba balapolo(donnes) ya sekele ya kiliya mpe ete tokoka kopesa bizaleli ya nivo ya nsuka, totosaka na ebongiseli ya gestion (gestsyo) ya mokili mombimba ya ndenge na ndenge.

Boyebi makambo na ba industries ya monene ya ndenge na ndenge, ba mombongo mpe etanda

Mpo ete totikala baninga na mombongo oyo otiyela motema, bato ya mayele ya industry na biso mpe ekipi ya bayebi etanda basalaka esika moko kopesa bakiliya na biso biyano optimal ya mikakatano oyo bakutani na yango.

Mokama bayebi minoko eleki 90

Soki kompanyi elingi kokolisa mombongo na yango na likambo ya mokili (contexte global) yango moko, esengeli komesana (to koyeba) na minoko mpe mimeseno ya bikólo ya ba mboka nyonso ozo talela. Oyo ekoki te kozala boyee ya malamu mpenza na mombongo. Kasi, na SunFlare, tozali na bato ya mayele na minoko eleki 90 baoyo baza pe na boyebani na mimeseno ya bikolo ya esika minoko ezali kolobana. Bakoki kopesa bakiliya na biso likambo bazali koluka, lisalisi na ntango oyo balingi kolonga lokola mombongo ya mokili. Bato ya mayele na biso bazali na boyebi ya makasi na sikisiki ya etanda emonanaka na makoki makasi mpenza ya koloba, esalisaka biso kopesa mpenza noki, ba servisi ya bizaleli ya likolo na mikanda oyo esengi nivo ya boyebi ya makasi, lokola mikanda ya leta, makambo ya zulunalo, mpe makambo (baaplikatsyo) ya mbongwana.

Ndakisa ya kompanyi

Nkombo ya kompanyi

SunFlare Co., Ltd.

Ezwamaki na

Sanza ya mwambe 1, 1971

Adresi

Biro ya Monene na Tokyo:
Shinjuku Hirose Bldg., 4-7 Yotsuya, Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0004, Zapo (Japon)

Momonisi ya mokambi monene

Hiroyuki Sasai

Misala (ba mombongo)

Dokimatatsyo (Mikanda)

 • Mosala ya kobongola
 • Lokalizatsyo (Localisation)
 • Kokoma (na mayele to sianse mpe na kimonganga)
 • Baservisi ya kokela (Limeyi to désign, DTP, web mpe video)

Kosiltatsyo (Consultation)

 • Kotala (to kopesa makanisi) na dokimatatsyo (mikanda)
 • Nduka (mibeko, mambi ma mibeko, mitinda mpe ba breve)
 • Depôt mpe esunga aplikatsyo (ba breve, makambo ya mbongwana mpe baapareyi ya kimonganga)

Mateya mpe kobongisa

 • Académie SunFlare
 • Ekzame ya mobongoli oyo abongi (EMA) to (TQE)
 • Kobongisa ya kompanyi
 • Baseminere (ba breve mpe baapareye ya minganga)

Sertifikatsyo

ISO 27001, ISO 9001, ISO 17100 mpe Elembo ya Sekele(JIPDEC)
Lisanse ya mosimbi bondimeli ya kotiya na nzando ya type II ya baaparaye ya minganga

Back to Top